E folmja e Kelmendit

E folmja e Kelmendit
$9.99
Author:
Genres: History, Language
Publisher: Gjovalin Shkurtaj
ISBN: 2940148403890
E folmja e Kelmendit për herë të parë po bëhet objekt i një studimi dialektologjik. Brenda Malësisë së Madhe, Kelmendi është shquar gjithnjë si gurrë e pashtershme e folklorit, veҫanërisht e këngëve të kreshnikëve, të vajtimeve, të këngëve të buta etj.Materialin për këtë punim e kemi mbledhur verën e vitit 1969 në një ekspeditë prej 20 ditësh. Si pika qendrore kemi vështruar: Vermoshin, Lëpushën, Selcën, Brojën. Me subjektet është punuar kryesisht me metodën e bisëdes së lirë, po për ndonjë fenomen të veҫantë,kemi përdorur edhe pyetje të tërthorta.
About the Book

E folmja e Kelmendit për herë të parë po bëhet objekt i një studimi dialektologjik. Brenda Malësisë së Madhe, Kelmendi është shquar gjithnjë si gurrë e pashtershme e folklorit, veҫanërisht e këngëve të kreshnikëve, të vajtimeve, të këngëve të buta etj.Materialin për këtë punim e kemi mbledhur verën e vitit 1969 në një ekspeditë prej 20 ditësh. Si pika qendrore kemi vështruar: Vermoshin, Lëpushën, Selcën, Brojën. Me subjektet është punuar kryesisht me metodën e bisëdes së lirë, po për ndonjë fenomen të veҫantë,kemi përdorur edhe pyetje të tërthorta.

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."